گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

0

تعداد خانه

715

تعداد طبقات

58

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

13

معمار

Arquitectonica

مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Florida Miami

محله: 475 Brickell Ave

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید