گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

7000

تعداد خانه

245

تعداد طبقات

7

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

1

معمار

Tabu Mimarlık

Benesta Beyoğlu A
A

1.384.000 - 1.846.000 TL

شارژ: TL
Benesta Beyoğlu A2
A2

1.384.000 - 1.846.000 TL

شارژ: TL
Benesta Beyoğlu A6
A6

1.384.000 - 1.846.000 TL

شارژ: TL
Benesta Beyoğlu A10
A10

1.384.000 - 1.846.000 TL

شارژ: TL
Benesta Beyoğlu A1
A1

2.154.000 - 2.583.000 TL

شارژ: TL
Benesta Beyoğlu C
C

2.154.000 - 2.583.000 TL

شارژ: TL
Benesta Beyoğlu B
B

3.057.000 - 4.200.000 TL

شارژ: TL
Benesta Beyoğlu C
C

2.057.000 - 4.200.000 TL

شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Benesta Beyoğlu A تخت A 1+1 81 TL 1 1.384.000 - 1.846.000 TL
Benesta Beyoğlu A2 تخت A2 1+1 100 TL 1 1.384.000 - 1.846.000 TL
Benesta Beyoğlu A6 تخت A6 1+1 100 TL 1 1.384.000 - 1.846.000 TL
Benesta Beyoğlu A10 تخت A10 1+1 187 TL 1 1.384.000 - 1.846.000 TL
Benesta Beyoğlu A1 تخت A1 2+1 137 TL 2 2.154.000 - 2.583.000 TL
Benesta Beyoğlu C تخت C 2+1 163 TL 2 2.154.000 - 2.583.000 TL
Benesta Beyoğlu B تخت B 3+1 245 TL 3 3.057.000 - 4.200.000 TL
Benesta Beyoğlu C تخت C 3+1 163 TL 2 2.057.000 - 4.200.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Beyoğlu İstanbul

محله: Hacıahmet Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید