گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

7000

تعداد خانه

122

تعداد طبقات

8

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

4

معمار

.

Kağıthane 7000 C Tip 2 Çatı Dubleks
C Tip 2 Çatı Dubleks

665.000 - 665.000 TL

شارژ: 634,60 TL
Kağıthane 7000 C Tip 2
C Tip 2

665.000 - 665.000 TL

شارژ: 387,60 TL
Kağıthane 7000 C Tip 1
C Tip 1

665.000 - 665.000 TL

شارژ: 406,60 TL
Kağıthane 7000 C Tip 3
C Tip 3

665.000 - 665.000 TL

شارژ: 406,60 TL
Kağıthane 7000 A Tip 1
A Tip 1

1.229.000 - 1.229.000 TL

شارژ: 539,60 TL
Kağıthane 7000 H Tip 2
H Tip 2

1.229.000 - 1.229.000 TL

شارژ: 539,60 TL
Kağıthane 7000 G Tip 2
G Tip 2

1.229.000 - 1.229.000 TL

شارژ: 539,60 TL
Kağıthane 7000 D Tip 2
D Tip 2

1.229.000 - 1.229.000 TL

شارژ: 539,60 TL
Kağıthane 7000 E Tip 2
E Tip 2

1.229.000 - 1.229.000 TL

شارژ: 539,60 TL
Kağıthane 7000 D Tip 2
D Tip 2

1.229.000 - 1.229.000 TL

شارژ: 539,60 TL
Kağıthane 7000 C Tip 5
C Tip 5

1.229.000 - 1.229.000 TL

شارژ: 634,60 TL
Kağıthane 7000 C Tip 4 Çatı Dubleks
C Tip 4 Çatı Dubleks

1.229.000 - 1.229.000 TL

شارژ: 596,60 TL
Kağıthane 7000 B Tip 1
B Tip 1

1.229.000 - 1.229.000 TL

شارژ: 539,60 TL
Kağıthane 7000 E Tip 3 Bahçe Dubleks
E Tip 3 Bahçe Dubleks

2.000.000 - 2.000.000 TL

شارژ: 938,60 TL
Kağıthane 7000 H Tip 3 Bahçe Dubleks
H Tip 3 Bahçe Dubleks

2.000.000 - 2.000.000 TL

شارژ: 938,60 TL
Kağıthane 7000 F Tip 3 Bahçe Dubleks
F Tip 3 Bahçe Dubleks

2.000.000 - 2.000.000 TL

شارژ: 938,60 TL
Kağıthane 7000 D Tip 3 Bahçe Dubleks
D Tip 3 Bahçe Dubleks

2.000.000 - 2.000.000 TL

شارژ: 938,60 TL
Kağıthane 7000 G Tip 3 Bahçe Dubleks
G Tip 3 Bahçe Dubleks

2.000.000 - 2.000.000 TL

شارژ: 938,60 TL
Kağıthane 7000 F Tip 1 Çatı Dubleks
F Tip 1 Çatı Dubleks

2.250.000 - 2.250.000 TL

شارژ: 988,00 TL
Kağıthane 7000 A Tip 2 Çatı Dubleks
A Tip 2 Çatı Dubleks

2.000.000 - 2.000.000 TL

شارژ: 912,00 TL
Kağıthane 7000 H Tip 1 Çatı Dubleks
H Tip 1 Çatı Dubleks

2.250.000 - 2.250.000 TL

شارژ: 988,00 TL
Kağıthane 7000 H Tip 4 Bahçe Dubleks
H Tip 4 Bahçe Dubleks

2.250.000 - 2.250.000 TL

شارژ: 1.014,60 TL
Kağıthane 7000 B Tip 2 Çatı Dubleks
B Tip 2 Çatı Dubleks

2.000.000 - 2.000.000 TL

شارژ: 912,00 TL
Kağıthane 7000 G Tip 1 Çatı Dubleks
G Tip 1 Çatı Dubleks

2.250.000 - 2.250.000 TL

شارژ: 988,00 TL
Kağıthane 7000 G Tip 4 Bahçe Dubleks
G Tip 4 Bahçe Dubleks

2.250.000 - 2.250.000 TL

شارژ: 1.014,60 TL
Kağıthane 7000 F Tip 4 Bahçe Dubleks
F Tip 4 Bahçe Dubleks

2.250.000 - 2.250.000 TL

شارژ: 1.014,60 TL
Kağıthane 7000 E Tip Çatı Dubleks
E Tip Çatı Dubleks

2.250.000 - 2.250.000 TL

شارژ: 988,00 TL
Kağıthane 7000 E Tip 4 Bahçe Dubleks
E Tip 4 Bahçe Dubleks

2.250.000 - 2.250.000 TL

شارژ: 1.014,60 TL
Kağıthane 7000 D Tip 1 Çatı Dubleks
D Tip 1 Çatı Dubleks

2.250.000 - 2.250.000 TL

شارژ: 988,00 TL
Kağıthane 7000 D Tip 4 Bahçe Dubleks
D Tip 4 Bahçe Dubleks

2.250.000 - 2.250.000 TL

شارژ: 1.014,60 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Kağıthane 7000 C Tip 2 Çatı Dubleks سقف دوبلکس C Tip 2 Çatı Dubleks 2+1 167 634,60 TL 1 665.000 - 665.000 TL
Kağıthane 7000 C Tip 2 تخت C Tip 2 2+1 102 387,60 TL 1 665.000 - 665.000 TL
Kağıthane 7000 C Tip 1 تخت C Tip 1 2+1 107 406,60 TL 1 665.000 - 665.000 TL
Kağıthane 7000 C Tip 3 تخت C Tip 3 2+1 107 406,60 TL 1 665.000 - 665.000 TL
Kağıthane 7000 A Tip 1 تخت A Tip 1 3+1 142 539,60 TL 2 1.229.000 - 1.229.000 TL
Kağıthane 7000 H Tip 2 تخت H Tip 2 3+1 142 539,60 TL 2 1.229.000 - 1.229.000 TL
Kağıthane 7000 G Tip 2 تخت G Tip 2 3+1 142 539,60 TL 2 1.229.000 - 1.229.000 TL
Kağıthane 7000 D Tip 2 تخت D Tip 2 3+1 142 539,60 TL 2 1.229.000 - 1.229.000 TL
Kağıthane 7000 E Tip 2 تخت E Tip 2 3+1 142 539,60 TL 2 1.229.000 - 1.229.000 TL
Kağıthane 7000 D Tip 2 تخت D Tip 2 3+1 142 539,60 TL 2 1.229.000 - 1.229.000 TL
Kağıthane 7000 C Tip 5 سقف دوبلکس C Tip 5 3+1 167 634,60 TL 2 1.229.000 - 1.229.000 TL
Kağıthane 7000 C Tip 4 Çatı Dubleks سقف دوبلکس C Tip 4 Çatı Dubleks 3+1 157 596,60 TL 2 1.229.000 - 1.229.000 TL
Kağıthane 7000 B Tip 1 تخت B Tip 1 3+1 142 539,60 TL 2 1.229.000 - 1.229.000 TL
Kağıthane 7000 E Tip 3 Bahçe Dubleks دوبلکس باغ E Tip 3 Bahçe Dubleks 4+1 247 938,60 TL 2 2.000.000 - 2.000.000 TL
Kağıthane 7000 H Tip 3 Bahçe Dubleks دوبلکس باغ H Tip 3 Bahçe Dubleks 4+1 247 938,60 TL 2 2.000.000 - 2.000.000 TL
Kağıthane 7000 F Tip 3 Bahçe Dubleks دوبلکس باغ F Tip 3 Bahçe Dubleks 4+1 247 938,60 TL 2 2.000.000 - 2.000.000 TL
Kağıthane 7000 D Tip 3 Bahçe Dubleks دوبلکس باغ D Tip 3 Bahçe Dubleks 4+1 247 938,60 TL 2 2.000.000 - 2.000.000 TL
Kağıthane 7000 G Tip 3 Bahçe Dubleks دوبلکس باغ G Tip 3 Bahçe Dubleks 4+1 247 938,60 TL 2 2.000.000 - 2.000.000 TL
Kağıthane 7000 F Tip 1 Çatı Dubleks سقف دوبلکس F Tip 1 Çatı Dubleks 5+1 260 988,00 TL 3 2.250.000 - 2.250.000 TL
Kağıthane 7000 A Tip 2 Çatı Dubleks سقف دوبلکس A Tip 2 Çatı Dubleks 5+1 240 912,00 TL 3 2.000.000 - 2.000.000 TL
Kağıthane 7000 H Tip 1 Çatı Dubleks سقف دوبلکس H Tip 1 Çatı Dubleks 5+1 260 988,00 TL 3 2.250.000 - 2.250.000 TL
Kağıthane 7000 H Tip 4 Bahçe Dubleks دوبلکس باغ H Tip 4 Bahçe Dubleks 5+1 267 1.014,60 TL 3 2.250.000 - 2.250.000 TL
Kağıthane 7000 B Tip 2 Çatı Dubleks تخت B Tip 2 Çatı Dubleks 5+1 240 912,00 TL 3 2.000.000 - 2.000.000 TL
Kağıthane 7000 G Tip 1 Çatı Dubleks سقف دوبلکس G Tip 1 Çatı Dubleks 5+1 260 988,00 TL 3 2.250.000 - 2.250.000 TL
Kağıthane 7000 G Tip 4 Bahçe Dubleks دوبلکس باغ G Tip 4 Bahçe Dubleks 5+1 267 1.014,60 TL 3 2.250.000 - 2.250.000 TL
Kağıthane 7000 F Tip 4 Bahçe Dubleks دوبلکس باغ F Tip 4 Bahçe Dubleks 5+1 267 1.014,60 TL 3 2.250.000 - 2.250.000 TL
Kağıthane 7000 E Tip Çatı Dubleks سقف دوبلکس E Tip Çatı Dubleks 5+1 260 988,00 TL 3 2.250.000 - 2.250.000 TL
Kağıthane 7000 E Tip 4 Bahçe Dubleks دوبلکس باغ E Tip 4 Bahçe Dubleks 5+1 267 1.014,60 TL 3 2.250.000 - 2.250.000 TL
Kağıthane 7000 D Tip 1 Çatı Dubleks سقف دوبلکس D Tip 1 Çatı Dubleks 5+1 260 988,00 TL 3 2.250.000 - 2.250.000 TL
Kağıthane 7000 D Tip 4 Bahçe Dubleks دوبلکس باغ D Tip 4 Bahçe Dubleks 5+1 267 1.014,60 TL 3 2.250.000 - 2.250.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Kağıthane İstanbul

محله: Merkez Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید