گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

25920

تعداد خانه

465

تعداد طبقات

16

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

2

معمار

.

Referans Bahçeşehir 1B
1B
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir 1C
1C
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir Tip 1E
Tip 1E
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir 1A
1A
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir Tip 2C
Tip 2C
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir 2A2
2A2
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir 2B
2B
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir 2A
2A
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir Tip 3A2
Tip 3A2
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir Tip 3A
Tip 3A
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir 3A3
3A3
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir 3B
3B
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir 4A
4A
شارژ: TL
Referans Bahçeşehir 4A2
4A2
شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Referans Bahçeşehir 1B تخت 1B 1+1 69 TL 1
Referans Bahçeşehir 1C تخت 1C 1+1 68 TL 1
Referans Bahçeşehir Tip 1E تخت Tip 1E 1+1 77 TL 1
Referans Bahçeşehir 1A تخت 1A 1+1 65 TL 1
Referans Bahçeşehir Tip 2C تخت Tip 2C 2+1 106 TL 1
Referans Bahçeşehir 2A2 تخت 2A2 2+1 131 TL 1
Referans Bahçeşehir 2B تخت 2B 2+1 137 TL 1
Referans Bahçeşehir 2A تخت 2A 2+1 123 TL 1
Referans Bahçeşehir Tip 3A2 تخت Tip 3A2 3+1 167 TL 2
Referans Bahçeşehir Tip 3A تخت Tip 3A 3+1 165 TL 2
Referans Bahçeşehir 3A3 تخت 3A3 3+1 167 TL 2
Referans Bahçeşehir 3B تخت 3B 3+1 187 TL 2
Referans Bahçeşehir 4A تخت 4A 4+1 199 TL 2
Referans Bahçeşehir 4A2 تخت 4A2 4+1 200 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Başakşehir İstanbul

محله: Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید