گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

123000

تعداد خانه

1114

تعداد طبقات

29

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

7

معمار

Development Design Group

Mall Of İstanbul A1
A1

505.000 - 505.000 TL

شارژ: 238,08 TL
Mall Of İstanbul A2
A2

505.000 - 505.000 TL

شارژ: 293,88 TL
Mall Of İstanbul A3
A3

505.000 - 505.000 TL

شارژ: 290,16 TL
Mall Of İstanbul A4
A4

505.000 - 505.000 TL

شارژ: 241,80 TL
Mall Of İstanbul B1
B1

781.000 - 781.000 TL

شارژ: 584,04 TL
Mall Of İstanbul B2
B2

781.000 - 781.000 TL

شارژ: 405,48 TL
Mall Of İstanbul C1
C1

1.332.000 - 1.332.000 TL

شارژ: 636,12 TL
Mall Of İstanbul C2
C2

1.332.000 - 1.332.000 TL

شارژ: 654,72 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Mall Of İstanbul A1 تخت A1 1+1 64 238,08 TL 1 505.000 - 505.000 TL
Mall Of İstanbul A2 تخت A2 1+1 79 293,88 TL 1 505.000 - 505.000 TL
Mall Of İstanbul A3 تخت A3 1+1 78 290,16 TL 1 505.000 - 505.000 TL
Mall Of İstanbul A4 تخت A4 1+1 65 241,80 TL 1 505.000 - 505.000 TL
Mall Of İstanbul B1 تخت B1 2+1 157 584,04 TL 1 781.000 - 781.000 TL
Mall Of İstanbul B2 تخت B2 2+1 109 405,48 TL 1 781.000 - 781.000 TL
Mall Of İstanbul C1 تخت C1 3+1 171 636,12 TL 2 1.332.000 - 1.332.000 TL
Mall Of İstanbul C2 تخت C2 3+1 176 654,72 TL 2 1.332.000 - 1.332.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Başakşehir İstanbul

محله: İkitelli-2 Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید