گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

73000

تعداد خانه

848

تعداد طبقات

17

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

0

معمار

Tabanlıoğlu

Yedi Mavi Azur H Blok
Azur H Blok

1.750.000 - 2.350.000 TL

شارژ: 664,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok
Azur H Blok

1.750.000 - 2.350.000 TL

شارژ: 768,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok
Azur H Blok

3.500.000 - 7.250.000 TL

شارژ: 1.112,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok
Azur H Blok

3.500.000 - 7.250.000 TL

شارژ: 1.456,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok Bahçe
Azur H Blok Bahçe

3.500.000 - 7.250.000 TL

شارژ: 1.280,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok
Azur H Blok

4.000.000 - 13.000.000 TL

شارژ: 2.096,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok Bahçe
Azur H Blok Bahçe

4.000.000 - 13.000.000 TL

شارژ: 1.968,00 TL
Yedi Mavi G30 4+1
G30 4+1

7.800.000 - 22.200.000 TL

شارژ: 1.760,00 TL
Yedi Mavi A07_B
A07_B

7.800.000 - 22.200.000 TL

شارژ: 1.760,00 TL
Yedi Mavi Daire 134
Daire 134

7.800.000 - 22.200.000 TL

شارژ: 2.048,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Yedi Mavi Azur H Blok تخت Azur H Blok 1+1 83 664,00 TL 1 1.750.000 - 2.350.000 TL
Yedi Mavi Azur H Blok تخت Azur H Blok 1+1 96 768,00 TL 1 1.750.000 - 2.350.000 TL
Yedi Mavi Azur H Blok تخت Azur H Blok 2+1 139 1.112,00 TL 1 3.500.000 - 7.250.000 TL
Yedi Mavi Azur H Blok تخت Azur H Blok 2+1 182 1.456,00 TL 1 3.500.000 - 7.250.000 TL
Yedi Mavi Azur H Blok Bahçe تخت Azur H Blok Bahçe 2+1 160 1.280,00 TL 1 3.500.000 - 7.250.000 TL
Yedi Mavi Azur H Blok تخت Azur H Blok 3+1 262 2.096,00 TL 1 4.000.000 - 13.000.000 TL
Yedi Mavi Azur H Blok Bahçe تخت Azur H Blok Bahçe 3+1 246 1.968,00 TL 1 4.000.000 - 13.000.000 TL
Yedi Mavi G30 4+1 تخت G30 4+1 4+1 220 1.760,00 TL 2 7.800.000 - 22.200.000 TL
Yedi Mavi A07_B تخت A07_B 4+1 220 1.760,00 TL 2 7.800.000 - 22.200.000 TL
Yedi Mavi Daire 134 تخت Daire 134 4+1 256 2.048,00 TL 3 7.800.000 - 22.200.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Zeytinburnu İstanbul

محله: Kazlıçeşme Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید