گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

100000

تعداد خانه

2400

تعداد طبقات

20

گرمایش

سن ساختمان

2

معمار

Alper Aksoy

Ahes Misal İstanbul Tip 1B
Tip 1B
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 2
Tip 2
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 2B
Tip 2B
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 3
Tip 3
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip18
Tip18
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 1
Tip 1
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 11B
Tip 11B
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 29
Tip 29
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 28
Tip 28
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 26
Tip 26
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 20
Tip 20
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 19
Tip 19
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 11C
Tip 11C
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 10
Tip 10
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 9
Tip 9
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 8
Tip 8
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 7
Tip 7
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 6D
Tip 6D
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 6C
Tip 6C
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 6B
Tip 6B
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 6
Tip 6
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 4
Tip 4
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 13
Tip 13
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip14
Tip14
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 15
Tip 15
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 16
Tip 16
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 17
Tip 17
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 21
Tip 21
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 21B
Tip 21B
شارژ: TL
Ahes Misal İstanbul Tip 23
Tip 23
شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Ahes Misal İstanbul Tip 1B تخت Tip 1B 1+1 81 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 2 تخت Tip 2 1+1 79 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 2B تخت Tip 2B 1+1 80 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 3 تخت Tip 3 1+1 65 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip18 تخت Tip18 1+1 66 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 1 تخت Tip 1 1+1 66 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 11B تخت Tip 11B 2+1 146 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 29 تخت Tip 29 2+1 97 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 28 تخت Tip 28 2+1 84 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 26 تخت Tip 26 2+1 83 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 20 تخت Tip 20 2+1 93 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 19 تخت Tip 19 2+1 148 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 11C تخت Tip 11C 2+1 146 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 10 تخت Tip 10 2+1 116 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 9 تخت Tip 9 2+1 104 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 8 تخت Tip 8 2+1 111 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 7 تخت Tip 7 2+1 119 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 6D تخت Tip 6D 2+1 105 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 6C تخت Tip 6C 2+1 120 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 6B تخت Tip 6B 2+1 113 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 6 تخت Tip 6 2+1 97 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 4 تخت Tip 4 2+1 100 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 13 تخت Tip 13 3+1 140 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip14 تخت Tip14 3+1 169 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 15 تخت Tip 15 3+1 167 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 16 تخت Tip 16 3+1 171 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 17 تخت Tip 17 3+1 168 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 21 تخت Tip 21 3+1 131 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 21B تخت Tip 21B 3+1 146 TL 1
Ahes Misal İstanbul Tip 23 تخت Tip 23 3+1 123 TL 1
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Gaziosmanpaşa İstanbul

محله: Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mh.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید