گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

26.000

تعداد خانه

1080

تعداد طبقات

48

گرمایش

سن ساختمان

2

معمار

TAGO Mimarlık

Sinpaş Queen Central Park D-E-F
D-E-F

950.000 - 2.000.000 TL

شارژ: 451,00 TL
Sinpaş Queen Central Park C-B-A
C-B-A

950.000 - 2.000.000 TL

شارژ: 451,00 TL
Sinpaş Queen Central Park H
H

2.400.000 - 3.500.000 TL

شارژ: 974,16 TL
Sinpaş Queen Central Park A-K
A-K

2.500.000 - 3.500.000 TL

شارژ: 694,54 TL
Sinpaş Queen Central Park U-J
U-J

1.800.000 - 3.500.000 TL

شارژ: 838,86 TL
Sinpaş Queen Central Park T-I
T-I

2.500.000 - 3.500.000 TL

شارژ: 892,98 TL
Sinpaş Queen Central Park S-H
S-H

2.500.000 - 3.500.000 TL

شارژ: 874,94 TL
Sinpaş Queen Central Park BCDEFG-RPONML
BCDEFG-RPONML

1.650.000 - 2.500.000 TL

شارژ: 703,56 TL
Sinpaş Queen Central Park A-K
A-K

2.500.000 - 3.500.000 TL

شارژ: 911,02 TL
Sinpaş Queen Central Park A
A

2.500.000 - 3.500.000 TL

شارژ: 938,08 TL
Sinpaş Queen Central Park A-Z
A-Z

1.750.000 - 2.850.000 TL

شارژ: 766,70 TL
Sinpaş Queen Central Park B-C-D-E-F-P-O-N-M-L
B-C-D-E-F-P-O-N-M-L

3.500.000 - 4.500.000 TL

شارژ: 1.479,28 TL
Sinpaş Queen Central Park T-D-A-I
T-D-A-I

3.300.000 - 4.500.000 TL

شارژ: 1.334,96 TL
Sinpaş Queen Central Park A-Z
A-Z

4.500.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.353,00 TL
Sinpaş Queen Central Park T-I
T-I

2.850.000 - 3.500.000 TL

شارژ: 892,98 TL
Sinpaş Queen Central Park H
H

2.850.000 - 3.500.000 TL

شارژ: 883,96 TL
Sinpaş Queen Central Park S
S

2.850.000 - 2.500.000 TL

شارژ: 892,98 TL
Sinpaş Queen Central Park A-Z
A-Z

3.300.000 - 4.500.000 TL

شارژ: 1.262,80 TL
Sinpaş Queen Central Park BCDEF-PONM
BCDEF-PONM

4.000.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.578,50 TL
Sinpaş Queen Central Park TDE-BAI
TDE-BAI

4.000.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.758,90 TL
Sinpaş Queen Central Park T-D-E-F-C-B-A-I
T-D-E-F-C-B-A-I

6.500.000 - 10.000.000 TL

شارژ: 2.182,84 TL
Sinpaş Queen Central Park T-D-E-B-A-I
T-D-E-B-A-I

6.000.000 - 10.000.000 TL

شارژ: 1.758,90 TL
Sinpaş Queen Central Park T-D-E-F-C-B-A-I
T-D-E-F-C-B-A-I

9.000.000 - 15.000.000 TL

شارژ: 2.182,84 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Sinpaş Queen Central Park D-E-F تخت D-E-F 1+0 50 451,00 TL 1 950.000 - 2.000.000 TL
Sinpaş Queen Central Park C-B-A تخت C-B-A 1+0 50 451,00 TL 1 950.000 - 2.000.000 TL
Sinpaş Queen Central Park H تخت H 1+1 108 974,16 TL 1 2.400.000 - 3.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park A-K تخت A-K 1+1 77 694,54 TL 1 2.500.000 - 3.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park U-J تخت U-J 1+1 93 838,86 TL 1 1.800.000 - 3.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park T-I تخت T-I 1+1 99 892,98 TL 1 2.500.000 - 3.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park S-H تخت S-H 1+1 97 874,94 TL 1 2.500.000 - 3.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park BCDEFG-RPONML تخت BCDEFG-RPONML 1+1 78 703,56 TL 1 1.650.000 - 2.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park A-K تخت A-K 1+1 101 911,02 TL 1 2.500.000 - 3.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park A تخت A 1+1 104 938,08 TL 1 2.500.000 - 3.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park A-Z تخت A-Z 1+1 85 766,70 TL 1 1.750.000 - 2.850.000 TL
Sinpaş Queen Central Park B-C-D-E-F-P-O-N-M-L تخت B-C-D-E-F-P-O-N-M-L 2+1 164 1.479,28 TL 2 3.500.000 - 4.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park T-D-A-I تخت T-D-A-I 2+1 148 1.334,96 TL 2 3.300.000 - 4.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park A-Z تخت A-Z 2+1 150 1.353,00 TL 1 4.500.000 - 6.000.000 TL
Sinpaş Queen Central Park T-I تخت T-I 2+1 99 892,98 TL 2 2.850.000 - 3.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park H تخت H 2+1 98 883,96 TL 2 2.850.000 - 3.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park S تخت S 2+1 99 892,98 TL 2 2.850.000 - 2.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park A-Z تخت A-Z 2+1 140 1.262,80 TL 1 3.300.000 - 4.500.000 TL
Sinpaş Queen Central Park BCDEF-PONM تخت BCDEF-PONM 2.5+1 175 1.578,50 TL 2 4.000.000 - 6.000.000 TL
Sinpaş Queen Central Park TDE-BAI تخت TDE-BAI 2.5+1 195 1.758,90 TL 2 4.000.000 - 6.000.000 TL
Sinpaş Queen Central Park T-D-E-F-C-B-A-I تخت T-D-E-F-C-B-A-I 3.5+1 242 2.182,84 TL 3 6.500.000 - 10.000.000 TL
Sinpaş Queen Central Park T-D-E-B-A-I تخت T-D-E-B-A-I 3.5+1 195 1.758,90 TL 3 6.000.000 - 10.000.000 TL
Sinpaş Queen Central Park T-D-E-F-C-B-A-I تخت T-D-E-F-C-B-A-I 4.5+1 242 2.182,84 TL 3 9.000.000 - 15.000.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Şişli İstanbul

محله: Bomonti

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید