گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

36750

تعداد خانه

935

تعداد طبقات

21

گرمایش

سن ساختمان

3

معمار

Hakan Kıran

Avangart İstanbul Studyo
Studyo
شارژ : 630,00 TL
Avangart İstanbul A
A
شارژ : 882,00 TL
Avangart İstanbul A2
A2
شارژ : 1.050,00 TL
Avangart İstanbul B
B
شارژ : 1.750,00 TL
Avangart İstanbul B1
B1
شارژ : 1.666,00 TL
Avangart İstanbul B2
B2
شارژ : 1.806,00 TL
Avangart İstanbul C
C
شارژ : 2.576,00 TL
Avangart İstanbul C1
C1
شارژ : 2.660,00 TL
Avangart İstanbul C2
C2
شارژ : 4.046,00 TL
Avangart İstanbul D
D
شارژ : 2.856,00 TL
Avangart İstanbul D1
D1
شارژ : 2.968,00 TL
Avangart İstanbul D2
D2
شارژ : 2.982,00 TL
Avangart İstanbul D3
D3
شارژ : 3.052,00 TL
Avangart İstanbul D4
D4
شارژ : 3.570,00 TL
Avangart İstanbul D5
D5
شارژ : 4.634,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Avangart İstanbul Studyo تخت Studyo 1+0 45 630,00 TL 1
Avangart İstanbul A تخت A 1+1 63 882,00 TL 1
Avangart İstanbul A2 تخت A2 1+1 75 1.050,00 TL 1
Avangart İstanbul B تخت B 2+1 125 1.750,00 TL 1
Avangart İstanbul B1 تخت B1 2+1 119 1.666,00 TL 1
Avangart İstanbul B2 تخت B2 2+1 129 1.806,00 TL 1
Avangart İstanbul C تخت C 3+1 184 2.576,00 TL 1
Avangart İstanbul C1 تخت C1 3+1 190 2.660,00 TL 1
Avangart İstanbul C2 تخت C2 3+1 289 4.046,00 TL 1
Avangart İstanbul D تخت D 4+1 204 2.856,00 TL 2
Avangart İstanbul D1 تخت D1 4+1 212 2.968,00 TL 2
Avangart İstanbul D2 تخت D2 4+1 213 2.982,00 TL 2
Avangart İstanbul D3 تخت D3 4+1 218 3.052,00 TL 2
Avangart İstanbul D4 تخت D4 4+1 255 3.570,00 TL 2
Avangart İstanbul D5 تخت D5 4+1 331 4.634,00 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Merkez Ayazağa Mh.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید