گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

36750

تعداد خانه

935

تعداد طبقات

21

گرمایش

سن ساختمان

0

معمار

Hakan Kıran

Avangart İstanbul B
B

750.000 - 750.000 TL

شارژ: TL
B

950.000 - 950.000 TL

شارژ: TL
B

950.000 - 950.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul B
B

1.150.000 - 1.150.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul C
C

1.150.000 - 1.150.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul D
D

1.150.000 - 1.150.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul A
A

2.500.000 - 2.500.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul A
A

2.500.000 - 2.500.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul A
A

2.500.000 - 2.500.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul A
A

2.800.000 - 3.500.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul A
A

2.800.000 - 3.500.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul A
A

2.800.000 - 3.500.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul A
A

2.800.000 - 3.500.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul A
A

2.800.000 - 3.500.000 TL

شارژ: TL
Avangart İstanbul A
A

2.800.000 - 3.500.000 TL

شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Avangart İstanbul B تخت B 1+0 45 TL 1 750.000 - 750.000 TL
Avangart İstanbul B تخت B 1+1 63 TL 1 950.000 - 950.000 TL
Avangart İstanbul B تخت B 1+1 75 TL 1 950.000 - 950.000 TL
Avangart İstanbul B تخت B 2+1 125 TL 1 1.150.000 - 1.150.000 TL
Avangart İstanbul C تخت C 2+1 119 TL 1 1.150.000 - 1.150.000 TL
Avangart İstanbul D تخت D 2+1 129 TL 1 1.150.000 - 1.150.000 TL
Avangart İstanbul A تخت A 3+1 184 TL 1 2.500.000 - 2.500.000 TL
Avangart İstanbul A تخت A 3+1 190 TL 1 2.500.000 - 2.500.000 TL
Avangart İstanbul A تخت A 3+1 289 TL 1 2.500.000 - 2.500.000 TL
Avangart İstanbul A تخت A 4+1 204 TL 2 2.800.000 - 3.500.000 TL
Avangart İstanbul A تخت A 4+1 212 TL 2 2.800.000 - 3.500.000 TL
Avangart İstanbul A تخت A 4+1 213 TL 2 2.800.000 - 3.500.000 TL
Avangart İstanbul A تخت A 4+1 218 TL 2 2.800.000 - 3.500.000 TL
Avangart İstanbul A تخت A 4+1 255 TL 2 2.800.000 - 3.500.000 TL
Avangart İstanbul A تخت A 4+1 331 TL 2 2.800.000 - 3.500.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Ayazağa

خانه مورد علاقه

© Copyright 2020 Residence Index. فوتوکپی نگیرید