گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

140000

تعداد خانه

2000

تعداد طبقات

32

گرمایش

سن ساختمان

12

معمار

MM Proje

Mashattan Tip 1B
Tip 1B
شارژ : TL
Mashattan Tip 2B
Tip 2B
شارژ : TL
Mashattan Tip 2C
Tip 2C
شارژ : TL
Mashattan Tip 3E
Tip 3E
شارژ : TL
Mashattan Tip 3F
Tip 3F
شارژ : TL
Mashattan Tip 4D
Tip 4D
شارژ : TL
Mashattan Tip 4E
Tip 4E
شارژ : TL
Mashattan Tip 4F
Tip 4F
شارژ : TL
Mashattan Tip 2A
Tip 2A
شارژ : TL
Mashattan Tip 3A
Tip 3A
شارژ : TL
Mashattan Tip 3C
Tip 3C
شارژ : TL
Mashattan Tip 3D
Tip 3D
شارژ : TL
3B
شارژ : TL
Mashattan Tip 4B
Tip 4B
شارژ : TL
5b+1
شارژ : 1.700,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Mashattan Tip 1B تخت Tip 1B 1+1 85 TL 1
Mashattan Tip 2B تخت Tip 2B 2+1 170 TL 1
Mashattan Tip 2C تخت Tip 2C 2+1 170 TL 1
Mashattan Tip 3E تخت Tip 3E 2+1 130 TL 1
Mashattan Tip 3F تخت Tip 3F 2+1 110 TL 1
Mashattan Tip 4D تخت Tip 4D 2+1 140 TL 1
Mashattan Tip 4E تخت Tip 4E 2+1 135 TL 1
Mashattan Tip 4F تخت Tip 4F 2+1 120 TL 1
Mashattan Tip 2A تخت Tip 2A 3+1 170 TL 1
Mashattan Tip 3A تخت Tip 3A 3+1 170 TL 1
Mashattan Tip 3C تخت Tip 3C 3+1 170 TL 1
Mashattan Tip 3D تخت Tip 3D 3+1 170 TL 1
Mashattan Tip 3D تخت 3B 3+1 170 TL 2
Mashattan Tip 4B تخت Tip 4B 4+1 255 TL 2
Mashattan Tip 4B تخت 5b+1 5+1 340 1.700,00 TL 4
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Merkez Maslak Mah.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید