گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

140000

تعداد خانه

2000

تعداد طبقات

32

گرمایش

سن ساختمان

10

معمار

MM Proje

Mashattan Tip 1B
Tip 1B
شارژ: 680,00 TL
Mashattan Tip 2B
Tip 2B
شارژ: 1.360,00 TL
Mashattan Tip 2C
Tip 2C
شارژ: 1.360,00 TL
Mashattan Tip 3E
Tip 3E
شارژ: 1.040,00 TL
Mashattan Tip 3F
Tip 3F
شارژ: 880,00 TL
Mashattan Tip 4D
Tip 4D
شارژ: 1.120,00 TL
Mashattan Tip 4E
Tip 4E
شارژ: 1.080,00 TL
Mashattan Tip 4F
Tip 4F
شارژ: 960,00 TL
Mashattan Tip 2A
Tip 2A
شارژ: 1.360,00 TL
Mashattan Tip 3A
Tip 3A
شارژ: 1.360,00 TL
Mashattan Tip 3C
Tip 3C
شارژ: 1.360,00 TL
Mashattan Tip 3D
Tip 3D
شارژ: 1.360,00 TL
3B
شارژ: 1.360,00 TL
Mashattan Tip 4B
Tip 4B
شارژ: 2.040,00 TL
5b+1
شارژ: 1.700,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Mashattan Tip 1B تخت Tip 1B 1+1 85 680,00 TL 1
Mashattan Tip 2B تخت Tip 2B 2+1 170 1.360,00 TL 1
Mashattan Tip 2C تخت Tip 2C 2+1 170 1.360,00 TL 1
Mashattan Tip 3E تخت Tip 3E 2+1 130 1.040,00 TL 1
Mashattan Tip 3F تخت Tip 3F 2+1 110 880,00 TL 1
Mashattan Tip 4D تخت Tip 4D 2+1 140 1.120,00 TL 1
Mashattan Tip 4E تخت Tip 4E 2+1 135 1.080,00 TL 1
Mashattan Tip 4F تخت Tip 4F 2+1 120 960,00 TL 1
Mashattan Tip 2A تخت Tip 2A 3+1 170 1.360,00 TL 1
Mashattan Tip 3A تخت Tip 3A 3+1 170 1.360,00 TL 1
Mashattan Tip 3C تخت Tip 3C 3+1 170 1.360,00 TL 1
Mashattan Tip 3D تخت Tip 3D 3+1 170 1.360,00 TL 1
Mashattan Tip 3D تخت 3B 3+1 170 1.360,00 TL 2
Mashattan Tip 4B تخت Tip 4B 4+1 255 2.040,00 TL 2
Mashattan Tip 4B تخت 5b+1 5+1 340 1.700,00 TL 4
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Maslak

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید