گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

250000

تعداد خانه

458

تعداد طبقات

42

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

8

معمار

Chapman Taylor Spain

Maslak 42 A-B Stüdyo
A-B Stüdyo
شارژ : 1.035,00 TL
Maslak 42 B 1+1
B 1+1
شارژ : 1.200,00 TL
Maslak 42 B 1+1
B 1+1
شارژ : 1.200,00 TL
Maslak 42 B 1+1
B 1+1
شارژ : 1.200,00 TL
Maslak 42 A-B 1,5+1
A-B 1,5+1
شارژ : 2.085,00 TL
Maslak 42 2+1
2+1
شارژ : 2.000,00 TL
Maslak 42 B 2+1
B 2+1
شارژ : 2.000,00 TL
Maslak 42 B 2+1
B 2+1
شارژ : 1.710,00 TL
Maslak 42 B 2+1
B 2+1
شارژ : 2.000,00 TL
Maslak 42 A-B
A-B
شارژ : 4.035,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Maslak 42 A-B Stüdyo تخت A-B Stüdyo 1+0 69 1.035,00 TL 1
Maslak 42 B 1+1 تخت B 1+1 1+1 111 1.200,00 TL 1
Maslak 42 B 1+1 تخت B 1+1 1+1 104 1.200,00 TL 1
Maslak 42 B 1+1 تخت B 1+1 1+1 105 1.200,00 TL 1
Maslak 42 A-B 1,5+1 تخت A-B 1,5+1 1.5+1 139 2.085,00 TL 1
Maslak 42 2+1 تخت 2+1 2+1 114 2.000,00 TL 1
Maslak 42 B 2+1 تخت B 2+1 2+1 173 2.000,00 TL 1
Maslak 42 B 2+1 تخت B 2+1 2+1 114 1.710,00 TL 1
Maslak 42 B 2+1 تخت B 2+1 2+1 136 2.000,00 TL 1
Maslak 42 A-B تخت A-B 3+1 269 4.035,00 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Merkez Maslak Mah.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید