گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

1.100.000

تعداد خانه

3000

تعداد طبقات

20

گرمایش

سن ساختمان

6

معمار

İki Design /SOM Architecture

Vadistanbul A1-T
A1-T

1.100.000 - 1.500.000 TL

شارژ: 345,00 TL
Vadistanbul A-T
A-T

1.100.000 - 1.500.000 TL

شارژ: 400,00 TL
Vadistanbul B
B

1.100.000 - 1.500.000 TL

شارژ: 418.00 TL
Vadistanbul B-T
B-T

1.100.000 - 1.500.000 TL

شارژ: 415,00 TL
Vadistanbul C
C

1.100.000 - 1.500.000 TL

شارژ: 450,00 TL
Vadistanbul C-T1
C-T1

1.100.000 - 1.500.000 TL

شارژ: 450,00 TL
Vadistanbul C-T2
C-T2

1.100.000 - 1.500.000 TL

شارژ: 450,00 TL
Vadistanbul C-T3
C-T3

1.100.000 - 1.500.000 TL

شارژ: 450,00 TL
Vadistanbul D
D

1.100.000 - 1.500.000 TL

شارژ: 475,00 TL
Vadistanbul A
A

1.100.000 - 1.500.000 TL

شارژ: 400,00 TL
Vadistanbul C1-T
C1-T

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 550,00 TL
Vadistanbul G-T
G-T

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 700,00 TL
Vadistanbul G
G

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 700,00 TL
Vadistanbul F-T
F-T

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 705,00 TL
Vadistanbul E
E

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 685,00 TL
Vadistanbul D-T
D-T

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 675,00 TL
Vadistanbul C
C

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 580,00 TL
Vadistanbul B-T
B-T

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 650,00 TL
Vadistanbul B1-T
B1-T

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 535,00 TL
Vadistanbul B
B

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 650,00 TL
Vadistanbul A-T
A-T

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 740,00 TL
Vadistanbul A
A

1.850.000 - 2.750.000 TL

شارژ: 740,00 TL
Vadistanbul B-T3
B-T3

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 915,00 TL
Vadistanbul H
H

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 825,00 TL
Vadistanbul G
G

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 850,00 TL
Vadistanbul F
F

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 850,00 TL
Vadistanbul E1-T
E1-T

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 840,00 TL
Vadistanbul E
E

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 835,00 TL
Vadistanbul D-T2
D-T2

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 800,00 TL
Vadistanbul D-T1
D-T1

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 800,00 TL
Vadistanbul C-T
C-T

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 920,00 TL
Vadistanbul C1-T
C1-T

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 815,00 TL
Vadistanbul B-T5
B-T5

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 920,00 TL
Vadistanbul B-T4
B-T4

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 920,00 TL
Vadistanbul B-T2
B-T2

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 915,00 TL
Vadistanbul B-T1
B-T1

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 915,00 TL
Vadistanbul B
B

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 915,00 TL
Vadistanbul A-T
A-T

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 900,00 TL
Vadistanbul A1-T
A1-T

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 830,00 TL
Vadistanbul A
A

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 900,00 TL
Vadistanbul C
C

2.600.000 - 5.000.000 TL

شارژ: 920,00 TL
Vadistanbul A-T
A-T

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.105,00 TL
Vadistanbul G-T
G-T

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.205,00 TL
Vadistanbul G
G

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.205,00 TL
Vadistanbul F-T
F-T

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.035,00 TL
Vadistanbul E-T
E-T

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.010,00 TL
Vadistanbul E
E

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.015,00 TL
Vadistanbul D-T
D-T

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.170,00 TL
Vadistanbul C-T
C-T

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.235,00 TL
Vadistanbul C1-T
C1-T

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.165,00 TL
Vadistanbul B-T2
B-T2

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.060,00 TL
Vadistanbul B-T1
B-T1

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.060,00 TL
Vadistanbul A1-T
A1-T

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.065,00 TL
Vadistanbul A
A

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.105,00 TL
Vadistanbul H-T
H-T

3.750.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 1.205,00 TL
Vadistanbul 5+1
5+1

6.000.000 - 10.000.000 TL

شارژ: 1.525,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Vadistanbul A1-T تخت A1-T 1+1 69 345,00 TL 1 1.100.000 - 1.500.000 TL
Vadistanbul A-T تخت A-T 1+1 80 400,00 TL 1 1.100.000 - 1.500.000 TL
Vadistanbul B تخت B 1+1 83 418.00 TL 1 1.100.000 - 1.500.000 TL
Vadistanbul B-T تخت B-T 1+1 83 415,00 TL 1 1.100.000 - 1.500.000 TL
Vadistanbul C تخت C 1+1 90 450,00 TL 1 1.100.000 - 1.500.000 TL
Vadistanbul C-T1 تخت C-T1 1+1 90 450,00 TL 1 1.100.000 - 1.500.000 TL
Vadistanbul C-T2 تخت C-T2 1+1 90 450,00 TL 1 1.100.000 - 1.500.000 TL
Vadistanbul C-T3 تخت C-T3 1+1 90 450,00 TL 1 1.100.000 - 1.500.000 TL
Vadistanbul D تخت D 1+1 95 475,00 TL 1 1.100.000 - 1.500.000 TL
Vadistanbul A تخت A 1+1 80 400,00 TL 1 1.100.000 - 1.500.000 TL
Vadistanbul C1-T تخت C1-T 2+1 110 550,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul G-T تخت G-T 2+1 140 700,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul G تخت G 2+1 140 700,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul F-T تخت F-T 2+1 141 705,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul E تخت E 2+1 137 685,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul D-T تخت D-T 2+1 135 675,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul C تخت C 2+1 116 580,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul B-T تخت B-T 2+1 130 650,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul B1-T تخت B1-T 2+1 107 535,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul B تخت B 2+1 130 650,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul A-T تخت A-T 2+1 148 740,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul A تخت A 2+1 148 740,00 TL 2 1.850.000 - 2.750.000 TL
Vadistanbul B-T3 تخت B-T3 3+1 183 915,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul H تخت H 3+1 165 825,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul G تخت G 3+1 170 850,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul F تخت F 3+1 170 850,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul E1-T تخت E1-T 3+1 168 840,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul E تخت E 3+1 167 835,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul D-T2 تخت D-T2 3+1 160 800,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul D-T1 تخت D-T1 3+1 160 800,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul C-T تخت C-T 3+1 184 920,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul C1-T تخت C1-T 3+1 163 815,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul B-T5 تخت B-T5 3+1 184 920,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul B-T4 تخت B-T4 3+1 184 920,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul B-T2 تخت B-T2 3+1 183 915,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul B-T1 تخت B-T1 3+1 183 915,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul B تخت B 3+1 183 915,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul A-T تخت A-T 3+1 180 900,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul A1-T تخت A1-T 3+1 166 830,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul A تخت A 3+1 180 900,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul C تخت C 3+1 184 920,00 TL 2 2.600.000 - 5.000.000 TL
Vadistanbul A-T تخت A-T 4+1 221 1.105,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul G-T تخت G-T 4+1 241 1.205,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul G تخت G 4+1 241 1.205,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul F-T تخت F-T 4+1 207 1.035,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul E-T تخت E-T 4+1 202 1.010,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul E تخت E 4+1 203 1.015,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul D-T تخت D-T 4+1 234 1.170,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul C-T تخت C-T 4+1 247 1.235,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul C1-T تخت C1-T 4+1 233 1.165,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul B-T2 تخت B-T2 4+1 212 1.060,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul B-T1 تخت B-T1 4+1 212 1.060,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul A1-T تخت A1-T 4+1 213 1.065,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul A تخت A 4+1 221 1.105,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul H-T تخت H-T 4+1 241 1.205,00 TL 3 3.750.000 - 6.000.000 TL
Vadistanbul 5+1 دوبلکس باغ 5+1 5+1 305 1.525,00 TL 4 6.000.000 - 10.000.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Cendere

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید