گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

26.200

تعداد خانه

786

تعداد طبقات

33

گرمایش

سن ساختمان

10

معمار

Ağaoğlu Mimarlık Grubu

Maslak My Home C-C
C-C
شارژ : 389,50 TL
Maslak My Home C-D
C-D
شارژ : 437,00 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ : 997,50 TL
Maslak My Home C-A
C-A
شارژ : 684,00 TL
Maslak My Home C-B
C-B
شارژ : 484,50 TL
Maslak My Home A-A
A-A
شارژ : 1.111,50 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ : 731,50 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ : 1.016,50 TL
Maslak My Home B-B
B-B
شارژ : 1.054,50 TL
Maslak My Home B-C
B-C
شارژ : 570,00 TL
Maslak My Home C-A
C-A
شارژ : 1.007,00 TL
Maslak My Home B4-F
B4-F
شارژ : 1.168,50 TL
Maslak My Home B3-E
B3-E
شارژ : 1.311,00 TL
Maslak My Home B3-D
B3-D
شارژ : 1.330,00 TL
Maslak My Home B-B
B-B
شارژ : 1.406,00 TL
Maslak My Home C-A
C-A
شارژ : 1.520,00 TL
Maslak My Home C-B
C-B
شارژ : 1.871,50 TL
Maslak My Home C-C
C-C
شارژ : 1.928,50 TL
Maslak My Home C-G
C-G
شارژ : 1.957,00 TL
Maslak My Home C-H
C-H
شارژ : 1.045,00 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ : 1.007,00 TL
Maslak My Home C-I
C-I
شارژ : 1.168,50 TL
Maslak My Home A-D
A-D
شارژ : 940,50 TL
Maslak My Home A-C
A-C
شارژ : 1.111,50 TL
Maslak My Home A-B
A-B
شارژ : 988,00 TL
Maslak My Home A-A
A-A
شارژ : 1.111,50 TL
Maslak My Home C-A
C-A
شارژ : 2.935,50 TL
Maslak My Home C-A
C-A
شارژ : 2.508,00 TL
Maslak My Home B-C
B-C
شارژ : 1.225,50 TL
Maslak My Home B-F
B-F
شارژ : 1.634,00 TL
Maslak My Home B-E
B-E
شارژ : 1.833,50 TL
Maslak My Home B-D
B-D
شارژ : 1.111,50 TL
Maslak My Home B-B
B-B
شارژ : 1.852,50 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ : 1.577,00 TL
Maslak My Home A-B
A-B
شارژ : 1.700,50 TL
Maslak My Home A-A
A-A
شارژ : 1.216,00 TL
Maslak My Home A-A
A-A
شارژ : 1.434,50 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ : 2.992,50 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Maslak My Home C-C تخت C-C 1+0 41 389,50 TL 1
Maslak My Home C-D تخت C-D 1+0 46 437,00 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 1+0 105 997,50 TL 1
Maslak My Home C-A تخت C-A 1+0 72 684,00 TL 1
Maslak My Home C-B تخت C-B 1+0 51 484,50 TL 1
Maslak My Home A-A تخت A-A 1+1 117 1.111,50 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 1+1 77 731,50 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 1+1 107 1.016,50 TL 1
Maslak My Home B-B تخت B-B 1+1 111 1.054,50 TL 1
Maslak My Home B-C تخت B-C 1+1 60 570,00 TL 1
Maslak My Home C-A تخت C-A 1+1 106 1.007,00 TL 1
Maslak My Home B4-F تخت B4-F 2+1 123 1.168,50 TL 1
Maslak My Home B3-E تخت B3-E 2+1 138 1.311,00 TL 1
Maslak My Home B3-D تخت B3-D 2+1 140 1.330,00 TL 1
Maslak My Home B-B تخت B-B 2+1 148 1.406,00 TL 1
Maslak My Home C-A تخت C-A 2+1 160 1.520,00 TL 1
Maslak My Home C-B تخت C-B 2+1 197 1.871,50 TL 1
Maslak My Home C-C تخت C-C 2+1 203 1.928,50 TL 1
Maslak My Home C-G تخت C-G 2+1 206 1.957,00 TL 1
Maslak My Home C-H تخت C-H 2+1 110 1.045,00 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 2+1 106 1.007,00 TL 1
Maslak My Home C-I تخت C-I 2+1 123 1.168,50 TL 1
Maslak My Home A-D تخت A-D 2+1 99 940,50 TL 1
Maslak My Home A-C تخت A-C 2+1 117 1.111,50 TL 1
Maslak My Home A-B تخت A-B 2+1 104 988,00 TL 1
Maslak My Home A-A تخت A-A 2+1 117 1.111,50 TL 1
Maslak My Home C-A تخت C-A 3+1 309 2.935,50 TL 1
Maslak My Home C-A تخت C-A 3+1 264 2.508,00 TL 1
Maslak My Home B-C تخت B-C 3+1 129 1.225,50 TL 1
Maslak My Home B-F تخت B-F 3+1 172 1.634,00 TL 1
Maslak My Home B-E تخت B-E 3+1 193 1.833,50 TL 1
Maslak My Home B-D تخت B-D 3+1 117 1.111,50 TL 1
Maslak My Home B-B تخت B-B 3+1 195 1.852,50 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 3+1 166 1.577,00 TL 1
Maslak My Home A-B تخت A-B 3+1 179 1.700,50 TL 1
Maslak My Home A-A تخت A-A 3+1 128 1.216,00 TL 1
Maslak My Home A-A تخت A-A 3+1 151 1.434,50 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 4+1 315 2.992,50 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Merkez Maslak Mah.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید