گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

26.200

تعداد خانه

786

تعداد طبقات

33

گرمایش

سن ساختمان

8

معمار

Ağaoğlu Mimarlık Grubu

Maslak My Home C-C
C-C
شارژ: 287,00 TL
Maslak My Home C-D
C-D
شارژ: 322,00 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ: 735,00 TL
Maslak My Home C-A
C-A
شارژ: 504,00 TL
Maslak My Home C-B
C-B
شارژ: 357,00 TL
Maslak My Home A-A
A-A
شارژ: 819,00 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ: 539,00 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ: 749,00 TL
Maslak My Home B-B
B-B
شارژ: 777,00 TL
Maslak My Home B-C
B-C
شارژ: 420,00 TL
Maslak My Home C-A
C-A
شارژ: 742,00 TL
Maslak My Home B4-F
B4-F
شارژ: 861,00 TL
Maslak My Home B3-E
B3-E
شارژ: 966,00 TL
Maslak My Home B3-D
B3-D
شارژ: 980,00 TL
Maslak My Home B-B
B-B
شارژ: 1.036,00 TL
Maslak My Home C-A
C-A
شارژ: 1.120,00 TL
Maslak My Home C-B
C-B
شارژ: 1.379,00 TL
Maslak My Home C-C
C-C
شارژ: 1.421,00 TL
Maslak My Home C-G
C-G
شارژ: 1.442,00 TL
Maslak My Home C-H
C-H
شارژ: 770,00 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ: 742,00 TL
Maslak My Home C-I
C-I
شارژ: 861,00 TL
Maslak My Home A-D
A-D
شارژ: 693,00 TL
Maslak My Home A-C
A-C
شارژ: 819,00 TL
Maslak My Home A-B
A-B
شارژ: 728,00 TL
Maslak My Home A-A
A-A
شارژ: 819,00 TL
Maslak My Home C-A
C-A
شارژ: 2.163,00 TL
Maslak My Home C-A
C-A
شارژ: 1.848,00 TL
Maslak My Home B-C
B-C
شارژ: 903,00 TL
Maslak My Home B-F
B-F
شارژ: 1.204,00 TL
Maslak My Home B-E
B-E
شارژ: 1.351,00 TL
Maslak My Home B-D
B-D
شارژ: 819,00 TL
Maslak My Home B-B
B-B
شارژ: 1.365,00 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ: 1.162,00 TL
Maslak My Home A-B
A-B
شارژ: 1.253,00 TL
Maslak My Home A-A
A-A
شارژ: 896,00 TL
Maslak My Home A-A
A-A
شارژ: 1.057,00 TL
Maslak My Home B-A
B-A
شارژ: 2.205,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Maslak My Home C-C تخت C-C 1+0 41 287,00 TL 1
Maslak My Home C-D تخت C-D 1+0 46 322,00 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 1+0 105 735,00 TL 1
Maslak My Home C-A تخت C-A 1+0 72 504,00 TL 1
Maslak My Home C-B تخت C-B 1+0 51 357,00 TL 1
Maslak My Home A-A تخت A-A 1+1 117 819,00 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 1+1 77 539,00 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 1+1 107 749,00 TL 1
Maslak My Home B-B تخت B-B 1+1 111 777,00 TL 1
Maslak My Home B-C تخت B-C 1+1 60 420,00 TL 1
Maslak My Home C-A تخت C-A 1+1 106 742,00 TL 1
Maslak My Home B4-F تخت B4-F 2+1 123 861,00 TL 1
Maslak My Home B3-E تخت B3-E 2+1 138 966,00 TL 1
Maslak My Home B3-D تخت B3-D 2+1 140 980,00 TL 1
Maslak My Home B-B تخت B-B 2+1 148 1.036,00 TL 1
Maslak My Home C-A تخت C-A 2+1 160 1.120,00 TL 1
Maslak My Home C-B تخت C-B 2+1 197 1.379,00 TL 1
Maslak My Home C-C تخت C-C 2+1 203 1.421,00 TL 1
Maslak My Home C-G تخت C-G 2+1 206 1.442,00 TL 1
Maslak My Home C-H تخت C-H 2+1 110 770,00 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 2+1 106 742,00 TL 1
Maslak My Home C-I تخت C-I 2+1 123 861,00 TL 1
Maslak My Home A-D تخت A-D 2+1 99 693,00 TL 1
Maslak My Home A-C تخت A-C 2+1 117 819,00 TL 1
Maslak My Home A-B تخت A-B 2+1 104 728,00 TL 1
Maslak My Home A-A تخت A-A 2+1 117 819,00 TL 1
Maslak My Home C-A تخت C-A 3+1 309 2.163,00 TL 1
Maslak My Home C-A تخت C-A 3+1 264 1.848,00 TL 1
Maslak My Home B-C تخت B-C 3+1 129 903,00 TL 1
Maslak My Home B-F تخت B-F 3+1 172 1.204,00 TL 1
Maslak My Home B-E تخت B-E 3+1 193 1.351,00 TL 1
Maslak My Home B-D تخت B-D 3+1 117 819,00 TL 1
Maslak My Home B-B تخت B-B 3+1 195 1.365,00 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 3+1 166 1.162,00 TL 1
Maslak My Home A-B تخت A-B 3+1 179 1.253,00 TL 1
Maslak My Home A-A تخت A-A 3+1 128 896,00 TL 1
Maslak My Home A-A تخت A-A 3+1 151 1.057,00 TL 1
Maslak My Home B-A تخت B-A 4+1 315 2.205,00 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Merkez Maslak Mah.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید