گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

22000

تعداد خانه

550

تعداد طبقات

40

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

7

معمار

Bünyamin Derman&2 Desing Mimarlık

Eclipse Maslak B
B
شارژ: 464,80 TL
Eclipse Maslak 1+0
1+0
شارژ: 448,20 TL
Eclipse Maslak 1B
1B
شارژ: 564,40 TL
Eclipse Maslak 2B
2B
شارژ: 556,10 TL
Eclipse Maslak 2B1
2B1
شارژ: 564,40 TL
Eclipse Maslak B
B
شارژ: 572,70 TL
Eclipse Maslak B1
B1
شارژ: 572,70 TL
Eclipse Maslak B2
B2
شارژ: 572,70 TL
Eclipse Maslak A-B
A-B
شارژ: 954,50 TL
Eclipse Maslak B1
B1
شارژ: 854,90 TL
Eclipse Maslak B
B
شارژ: 863,20 TL
Eclipse Maslak A
A
شارژ: 904,70 TL
Eclipse Maslak 3B
3B
شارژ: 838,30 TL
Eclipse Maslak 2B
2B
شارژ: 846,60 TL
Eclipse Maslak 1B
1B
شارژ: 1.162,00 TL
Eclipse Maslak B
B
شارژ: 1.220,10 TL
Eclipse Maslak B1
B1
شارژ: 1.203,50 TL
Eclipse Maslak A-B
A-B
شارژ: 1.585,30 TL
Eclipse Maslak A-T
A-T
شارژ: 1.585,30 TL
Eclipse Maslak B
B
شارژ: 1.660,00 TL
Eclipse Maslak B1
B1
شارژ: 1.684,90 TL
Eclipse Maslak B-B
B-B
شارژ: 1.933,90 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Eclipse Maslak B تخت B 1+0 56 464,80 TL 1
Eclipse Maslak 1+0 تخت 1+0 1+0 54 448,20 TL 1
Eclipse Maslak 1B تخت 1B 1+1 68 564,40 TL 1
Eclipse Maslak 2B تخت 2B 1+1 67 556,10 TL 1
Eclipse Maslak 2B1 تخت 2B1 1+1 68 564,40 TL 1
Eclipse Maslak B تخت B 1+1 69 572,70 TL 1
Eclipse Maslak B1 تخت B1 1+1 69 572,70 TL 1
Eclipse Maslak B2 تخت B2 1+1 69 572,70 TL 1
Eclipse Maslak A-B تخت A-B 2+1 115 954,50 TL 1
Eclipse Maslak B1 تخت B1 2+1 103 854,90 TL 1
Eclipse Maslak B تخت B 2+1 104 863,20 TL 1
Eclipse Maslak A تخت A 2+1 109 904,70 TL 1
Eclipse Maslak 3B تخت 3B 2+1 101 838,30 TL 1
Eclipse Maslak 2B تخت 2B 2+1 102 846,60 TL 1
Eclipse Maslak 1B تخت 1B 3+1 140 1.162,00 TL 2
Eclipse Maslak B تخت B 3+1 147 1.220,10 TL 2
Eclipse Maslak B1 تخت B1 3+1 145 1.203,50 TL 2
Eclipse Maslak A-B تخت A-B 4+1 191 1.585,30 TL 2
Eclipse Maslak A-T تخت A-T 4+1 191 1.585,30 TL 2
Eclipse Maslak B تخت B 4+1 200 1.660,00 TL 2
Eclipse Maslak B1 تخت B1 4+1 203 1.684,90 TL 2
Eclipse Maslak B-B تخت B-B 4+1 233 1.933,90 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Maslak

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید