گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

22000

تعداد خانه

550

تعداد طبقات

40

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

9

معمار

Bünyamin Derman&2 Desing Mimarlık

Eclipse Maslak B
B
شارژ : 1.008,00 TL
Eclipse Maslak 1+0
1+0
شارژ : 972,00 TL
Eclipse Maslak 1B
1B
شارژ : 1.224,00 TL
Eclipse Maslak 2B
2B
شارژ : 1.206,00 TL
Eclipse Maslak 2B1
2B1
شارژ : 1.224,00 TL
Eclipse Maslak B
B
شارژ : 1.242,00 TL
Eclipse Maslak B1
B1
شارژ : 1.242,00 TL
Eclipse Maslak B2
B2
شارژ : 1.242,00 TL
Eclipse Maslak A-B
A-B
شارژ : 2.070,00 TL
Eclipse Maslak B1
B1
شارژ : 1.854,00 TL
Eclipse Maslak B
B
شارژ : 1.872,00 TL
Eclipse Maslak A
A
شارژ : 1.962,00 TL
Eclipse Maslak 3B
3B
شارژ : 1.818,00 TL
Eclipse Maslak 2B
2B
شارژ : 1.836,00 TL
Eclipse Maslak 1B
1B
شارژ : 2.520,00 TL
Eclipse Maslak B
B
شارژ : 2.646,00 TL
Eclipse Maslak B1
B1
شارژ : 2.610,00 TL
Eclipse Maslak A-B
A-B
شارژ : 3.438,00 TL
Eclipse Maslak A-T
A-T
شارژ : 3.438,00 TL
Eclipse Maslak B
B
شارژ : 3.600,00 TL
Eclipse Maslak B1
B1
شارژ : 3.654,00 TL
Eclipse Maslak B-B
B-B
شارژ : 4.194,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Eclipse Maslak B تخت B 1+0 56 1.008,00 TL 1
Eclipse Maslak 1+0 تخت 1+0 1+0 54 972,00 TL 1
Eclipse Maslak 1B تخت 1B 1+1 68 1.224,00 TL 1
Eclipse Maslak 2B تخت 2B 1+1 67 1.206,00 TL 1
Eclipse Maslak 2B1 تخت 2B1 1+1 68 1.224,00 TL 1
Eclipse Maslak B تخت B 1+1 69 1.242,00 TL 1
Eclipse Maslak B1 تخت B1 1+1 69 1.242,00 TL 1
Eclipse Maslak B2 تخت B2 1+1 69 1.242,00 TL 1
Eclipse Maslak A-B تخت A-B 2+1 115 2.070,00 TL 1
Eclipse Maslak B1 تخت B1 2+1 103 1.854,00 TL 1
Eclipse Maslak B تخت B 2+1 104 1.872,00 TL 1
Eclipse Maslak A تخت A 2+1 109 1.962,00 TL 1
Eclipse Maslak 3B تخت 3B 2+1 101 1.818,00 TL 1
Eclipse Maslak 2B تخت 2B 2+1 102 1.836,00 TL 1
Eclipse Maslak 1B تخت 1B 3+1 140 2.520,00 TL 2
Eclipse Maslak B تخت B 3+1 147 2.646,00 TL 2
Eclipse Maslak B1 تخت B1 3+1 145 2.610,00 TL 2
Eclipse Maslak A-B تخت A-B 4+1 191 3.438,00 TL 2
Eclipse Maslak A-T تخت A-T 4+1 191 3.438,00 TL 2
Eclipse Maslak B تخت B 4+1 200 3.600,00 TL 2
Eclipse Maslak B1 تخت B1 4+1 203 3.654,00 TL 2
Eclipse Maslak B-B تخت B-B 4+1 233 4.194,00 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Merkez Maslak Mah.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید