گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

1.688.898

تعداد خانه

4789

تعداد طبقات

42

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

4

معمار

Ağaoğlu Tasarım Ekibi

1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ: 417,60 TL
1453 Maslak B-B1
B-B1
شارژ: 350,40 TL
1453 Maslak B-C1
B-C1
شارژ: 340,80 TL
1453 Maslak B-E1
B-E1
شارژ: 484,80 TL
1453 Maslak B-F1
B-F1
شارژ: 470,40 TL
1453 Maslak B-G1
B-G1
شارژ: 259,20 TL
1453 Maslak C-A1
C-A1
شارژ: 312,00 TL
1453 Maslak C-B1
C-B1
شارژ: 297,60 TL
1453 Maslak C-B1
C-B1
شارژ: 403,20 TL
1453 Maslak B-SA1
B-SA1
شارژ: 571,20 TL
1453 Maslak B-SB1
B-SB1
شارژ: 465,60 TL
1453 Maslak B-SC1
B-SC1
شارژ: 441,60 TL
1453 Maslak B-SD1
B-SD1
شارژ: 576,00 TL
1453 Maslak B-SE1
B-SE1
شارژ: 460,80 TL
1453 Maslak BL-DB1
BL-DB1
شارژ: 676,80 TL
1453 Maslak BL-DB2
BL-DB2
شارژ: 672,00 TL
1453 Maslak T2
T2
شارژ: 451,20 TL
1453 Maslak C-F1
C-F1
شارژ: 489,60 TL
1453 Maslak C-A1
C-A1
شارژ: 379,20 TL
1453 Maslak A-A1
A-A1
شارژ: 417,60 TL
1453 Maslak T1-A2
T1-A2
شارژ: 475,20 TL
1453 Maslak C-D1
C-D1
شارژ: 398,40 TL
1453 Maslak B-F1
B-F1
شارژ: 436,80 TL
1453 Maslak A-B1
A-B1
شارژ: 364,80 TL
1453 Maslak A-C1
A-C1
شارژ: 465,60 TL
1453 Maslak AL-DB1
AL-DB1
شارژ: 744,00 TL
1453 Maslak AL-DB2
AL-DB2
شارژ: 796,80 TL
1453 Maslak AL-SA1
AL-SA1
شارژ: 446,40 TL
1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ: 345,60 TL
1453 Maslak B-C1
B-C1
شارژ: 336,00 TL
1453 Maslak B-D1
B-D1
شارژ: 316,80 TL
1453 Maslak B-D1
B-D1
شارژ: 364,80 TL
1453 Maslak B-E1
B-E1
شارژ: 364,80 TL
1453 Maslak B-S1
B-S1
شارژ: 480,00 TL
1453 Maslak B-B1
B-B1
شارژ: 432,00 TL
1453 Maslak T1-A1
T1-A1
شارژ: 696,00 TL
1453 Maslak T1-B1
T1-B1
شارژ: 700,80 TL
1453 Maslak T1-SA1
T1-SA1
شارژ: 724,80 TL
1453 Maslak T1-SB1
T1-SB1
شارژ: 912,00 TL
1453 Maslak T2
T2
شارژ: 700,80 TL
1453 Maslak T3-A1
T3-A1
شارژ: 652,80 TL
1453 Maslak T3-B1
T3-B1
شارژ: 696,00 TL
1453 Maslak T3+SA1
T3+SA1
شارژ: 720,00 TL
1453 Maslak T3-SA6
T3-SA6
شارژ: 705,60 TL
1453 Maslak T3-SA7
T3-SA7
شارژ: 744,00 TL
1453 Maslak T3-SC1
T3-SC1
شارژ: 744,00 TL
1453 Maslak A-D1
A-D1
شارژ: 868,80 TL
1453 Maslak C-E1
C-E1
شارژ: 744,00 TL
1453 Maslak A-A1
A-A1
شارژ: 768,00 TL
1453 Maslak A-B1
A-B1
شارژ: 840,00 TL
1453 Maslak A-C1
A-C1
شارژ: 806,40 TL
1453 Maslak A-SA1
A-SA1
شارژ: 1.046,40 TL
1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ: 614,40 TL
1453 Maslak B-B1
B-B1
شارژ: 840,00 TL
1453 Maslak B-C1
B-C1
شارژ: 825,60 TL
1453 Maslak B-D1
B-D1
شارژ: 859,20 TL
1453 Maslak B-E1
B-E1
شارژ: 537,60 TL
1453 Maslak C-A1
C-A1
شارژ: 792,00 TL
1453 Maslak C-B1
C-B1
شارژ: 667,20 TL
1453 Maslak C-D1
C-D1
شارژ: 864,00 TL
1453 Maslak C-E1
C-E1
شارژ: 504,00 TL
1453 Maslak C-F2
C-F2
شارژ: 984,00 TL
1453 Maslak A-B1
A-B1
شارژ: 892,80 TL
1453 Maslak AL-DB2
AL-DB2
شارژ: 1.353,60 TL
1453 Maslak A-L DB1
A-L DB1
شارژ: 1.156,80 TL
1453 Maslak T1-SB1
T1-SB1
شارژ: 1.084,80 TL
1453 Maslak T1-SA1
T1-SA1
شارژ: 878,40 TL
1453 Maslak C-B1
C-B1
شارژ: 960,00 TL
1453 Maslak C-A1
C-A1
شارژ: 849,60 TL
1453 Maslak B-E1
B-E1
شارژ: 1.012,80 TL
1453 Maslak B-D1
B-D1
شارژ: 1.065,60 TL
1453 Maslak B-C1
B-C1
شارژ: 974,40 TL
1453 Maslak B-B1
B-B1
شارژ: 1.118,40 TL
1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ: 902,40 TL
1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ: 878,40 TL
1453 Maslak A-SB1
A-SB1
شارژ: 1.070,40 TL
1453 Maslak A-SA1
A-SA1
شارژ: 1.046,40 TL
1453 Maslak A-B1
A-B1
شارژ: 940,80 TL
1453 Maslak A-A1
A-A1
شارژ: 950,40 TL
1453 Maslak A-A1
A-A1
شارژ: 892,80 TL
1453 Maslak BL-DB3
BL-DB3
شارژ: 1.392,00 TL
1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ: 1.238,40 TL
1453 Maslak B-SA
B-SA
شارژ: 1.147,20 TL
1453 Maslak B-Sb1
B-Sb1
شارژ: 1.166,40 TL
1453 Maslak AL-SA1
AL-SA1
شارژ: 1.728,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 1+0 87 417,60 TL 1
1453 Maslak B-B1 تخت B-B1 1+0 73 350,40 TL 1
1453 Maslak B-C1 تخت B-C1 1+0 71 340,80 TL 1
1453 Maslak B-E1 تخت B-E1 1+0 101 484,80 TL 1
1453 Maslak B-F1 تخت B-F1 1+0 98 470,40 TL 1
1453 Maslak B-G1 تخت B-G1 1+0 54 259,20 TL 1
1453 Maslak C-A1 تخت C-A1 1+0 65 312,00 TL 1
1453 Maslak C-B1 تخت C-B1 1+0 62 297,60 TL 1
1453 Maslak C-B1 تخت C-B1 1+1 84 403,20 TL 1
1453 Maslak B-SA1 تخت B-SA1 1+1 119 571,20 TL 1
1453 Maslak B-SB1 تخت B-SB1 1+1 97 465,60 TL 1
1453 Maslak B-SC1 تخت B-SC1 1+1 92 441,60 TL 1
1453 Maslak B-SD1 تخت B-SD1 1+1 120 576,00 TL 1
1453 Maslak B-SE1 تخت B-SE1 1+1 96 460,80 TL 1
1453 Maslak BL-DB1 تخت BL-DB1 1+1 141 676,80 TL 1
1453 Maslak BL-DB2 تخت BL-DB2 1+1 140 672,00 TL 1
1453 Maslak T2 تخت T2 1+1 94 451,20 TL 1
1453 Maslak C-F1 تخت C-F1 1+1 102 489,60 TL 1
1453 Maslak C-A1 تخت C-A1 1+1 79 379,20 TL 1
1453 Maslak A-A1 تخت A-A1 1+1 87 417,60 TL 1
1453 Maslak T1-A2 تخت T1-A2 1+1 99 475,20 TL 1
1453 Maslak C-D1 تخت C-D1 1+1 83 398,40 TL 1
1453 Maslak B-F1 تخت B-F1 1+1 91 436,80 TL 1
1453 Maslak A-B1 تخت A-B1 1+1 76 364,80 TL 1
1453 Maslak A-C1 تخت A-C1 1+1 97 465,60 TL 1
1453 Maslak AL-DB1 تخت AL-DB1 1+1 155 744,00 TL 1
1453 Maslak AL-DB2 تخت AL-DB2 1+1 166 796,80 TL 1
1453 Maslak AL-SA1 تخت AL-SA1 1+1 93 446,40 TL 1
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 1+1 72 345,60 TL 1
1453 Maslak B-C1 تخت B-C1 1+1 70 336,00 TL 1
1453 Maslak B-D1 تخت B-D1 1+1 66 316,80 TL 1
1453 Maslak B-D1 تخت B-D1 1+1 76 364,80 TL 1
1453 Maslak B-E1 تخت B-E1 1+1 76 364,80 TL 1
1453 Maslak B-S1 تخت B-S1 1+1 100 480,00 TL 1
1453 Maslak B-B1 تخت B-B1 1+1 90 432,00 TL 1
1453 Maslak T1-A1 تخت T1-A1 2+1 145 696,00 TL 1
1453 Maslak T1-B1 تخت T1-B1 2+1 146 700,80 TL 1
1453 Maslak T1-SA1 تخت T1-SA1 2+1 151 724,80 TL 1
1453 Maslak T1-SB1 تخت T1-SB1 2+1 190 912,00 TL 1
1453 Maslak T2 تخت T2 2+1 146 700,80 TL 1
1453 Maslak T3-A1 تخت T3-A1 2+1 136 652,80 TL 1
1453 Maslak T3-B1 تخت T3-B1 2+1 145 696,00 TL 1
1453 Maslak T3+SA1 تخت T3+SA1 2+1 150 720,00 TL 1
1453 Maslak T3-SA6 تخت T3-SA6 2+1 147 705,60 TL 1
1453 Maslak T3-SA7 تخت T3-SA7 2+1 155 744,00 TL 1
1453 Maslak T3-SC1 تخت T3-SC1 2+1 155 744,00 TL 1
1453 Maslak A-D1 تخت A-D1 2+1 181 868,80 TL 1
1453 Maslak C-E1 تخت C-E1 2+1 155 744,00 TL 1
1453 Maslak A-A1 تخت A-A1 2+1 160 768,00 TL 1
1453 Maslak A-B1 تخت A-B1 2+1 175 840,00 TL 1
1453 Maslak A-C1 تخت A-C1 2+1 168 806,40 TL 1
1453 Maslak A-SA1 تخت A-SA1 2+1 218 1.046,40 TL 1
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 2+1 128 614,40 TL 1
1453 Maslak B-B1 تخت B-B1 2+1 175 840,00 TL 1
1453 Maslak B-C1 تخت B-C1 2+1 172 825,60 TL 1
1453 Maslak B-D1 تخت B-D1 2+1 179 859,20 TL 1
1453 Maslak B-E1 تخت B-E1 2+1 112 537,60 TL 1
1453 Maslak C-A1 تخت C-A1 2+1 165 792,00 TL 1
1453 Maslak C-B1 تخت C-B1 2+1 139 667,20 TL 1
1453 Maslak C-D1 تخت C-D1 2+1 180 864,00 TL 1
1453 Maslak C-E1 تخت C-E1 2+1 105 504,00 TL 1
1453 Maslak C-F2 تخت C-F2 2+1 205 984,00 TL 1
1453 Maslak A-B1 تخت A-B1 3+1 186 892,80 TL 1
1453 Maslak AL-DB2 تخت AL-DB2 3+1 282 1.353,60 TL 2
1453 Maslak A-L DB1 تخت A-L DB1 3+1 241 1.156,80 TL 1
1453 Maslak T1-SB1 تخت T1-SB1 3+1 226 1.084,80 TL 1
1453 Maslak T1-SA1 تخت T1-SA1 3+1 183 878,40 TL 1
1453 Maslak C-B1 تخت C-B1 3+1 200 960,00 TL 1
1453 Maslak C-A1 تخت C-A1 3+1 177 849,60 TL 1
1453 Maslak B-E1 تخت B-E1 3+1 211 1.012,80 TL 1
1453 Maslak B-D1 تخت B-D1 3+1 222 1.065,60 TL 1
1453 Maslak B-C1 تخت B-C1 3+1 203 974,40 TL 1
1453 Maslak B-B1 تخت B-B1 3+1 233 1.118,40 TL 1
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 3+1 188 902,40 TL 1
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 3+1 183 878,40 TL 1
1453 Maslak A-SB1 تخت A-SB1 3+1 223 1.070,40 TL 1
1453 Maslak A-SA1 تخت A-SA1 3+1 218 1.046,40 TL 1
1453 Maslak A-B1 تخت A-B1 3+1 196 940,80 TL 1
1453 Maslak A-A1 تخت A-A1 3+1 198 950,40 TL 1
1453 Maslak A-A1 تخت A-A1 3+1 186 892,80 TL 1
1453 Maslak BL-DB3 تخت BL-DB3 3+1 290 1.392,00 TL 2
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 4+1 258 1.238,40 TL 2
1453 Maslak B-SA تخت B-SA 4+1 239 1.147,20 TL 2
1453 Maslak B-Sb1 تخت B-Sb1 4+1 243 1.166,40 TL 2
1453 Maslak AL-SA1 تخت AL-SA1 4+1 360 1.728,00 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Maslak

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید