گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

1.688.898

تعداد خانه

4789

تعداد طبقات

42

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

7

معمار

Ağaoğlu Tasarım Ekibi

1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ : TL
1453 Maslak B-B1
B-B1
شارژ : TL
1453 Maslak B-C1
B-C1
شارژ : TL
1453 Maslak B-E1
B-E1
شارژ : TL
1453 Maslak B-F1
B-F1
شارژ : TL
1453 Maslak B-G1
B-G1
شارژ : TL
1453 Maslak C-A1
C-A1
شارژ : TL
1453 Maslak C-B1
C-B1
شارژ : TL
1453 Maslak C-B1
C-B1
شارژ : TL
1453 Maslak B-SA1
B-SA1
شارژ : TL
1453 Maslak B-SB1
B-SB1
شارژ : TL
1453 Maslak B-SC1
B-SC1
شارژ : TL
1453 Maslak B-SD1
B-SD1
شارژ : TL
1453 Maslak B-SE1
B-SE1
شارژ : TL
1453 Maslak BL-DB1
BL-DB1
شارژ : TL
1453 Maslak BL-DB2
BL-DB2
شارژ : TL
1453 Maslak T2
T2
شارژ : TL
1453 Maslak C-D1
C-D1
شارژ : TL
1453 Maslak T1-A2
T1-A2
شارژ : TL
1453 Maslak A-A1
A-A1
شارژ : TL
1453 Maslak C-A1
C-A1
شارژ : TL
1453 Maslak C-F1
C-F1
شارژ : TL
1453 Maslak B-F1
B-F1
شارژ : TL
1453 Maslak B-S1
B-S1
شارژ : TL
1453 Maslak AL-DB2
AL-DB2
شارژ : TL
1453 Maslak AL-DB1
AL-DB1
شارژ : TL
1453 Maslak A-C1
A-C1
شارژ : TL
1453 Maslak A-B1
A-B1
شارژ : TL
1453 Maslak AL-SA1
AL-SA1
شارژ : TL
1453 Maslak B-B1
B-B1
شارژ : TL
1453 Maslak B-C1
B-C1
شارژ : TL
1453 Maslak B-D1
B-D1
شارژ : TL
1453 Maslak B-D1
B-D1
شارژ : TL
1453 Maslak B-E1
B-E1
شارژ : TL
1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ : TL
1453 Maslak T1-A1
T1-A1
شارژ : TL
1453 Maslak T1-B1
T1-B1
شارژ : TL
1453 Maslak T1-SA1
T1-SA1
شارژ : TL
1453 Maslak T1-SB1
T1-SB1
شارژ : TL
1453 Maslak C-B1
C-B1
شارژ : TL
1453 Maslak T2
T2
شارژ : TL
1453 Maslak T3-A1
T3-A1
شارژ : TL
1453 Maslak T3-B1
T3-B1
شارژ : TL
1453 Maslak T3+SA1
T3+SA1
شارژ : TL
1453 Maslak T3-SA6
T3-SA6
شارژ : TL
1453 Maslak T3-SA7
T3-SA7
شارژ : TL
1453 Maslak T3-SC1
T3-SC1
شارژ : TL
1453 Maslak C-F2
C-F2
شارژ : TL
1453 Maslak C-E1
C-E1
شارژ : TL
1453 Maslak C-E1
C-E1
شارژ : TL
1453 Maslak C-D1
C-D1
شارژ : TL
1453 Maslak C-A1
C-A1
شارژ : TL
1453 Maslak B-E1
B-E1
شارژ : TL
1453 Maslak B-D1
B-D1
شارژ : TL
1453 Maslak B-C1
B-C1
شارژ : TL
1453 Maslak B-B1
B-B1
شارژ : TL
1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ : TL
1453 Maslak A-SA1
A-SA1
شارژ : TL
1453 Maslak A-D1
A-D1
شارژ : TL
1453 Maslak A-C1
A-C1
شارژ : TL
1453 Maslak A-B1
A-B1
شارژ : TL
1453 Maslak A-A1
A-A1
شارژ : TL
1453 Maslak Loft 2.5+1
Loft 2.5+1
شارژ : TL
1453 Maslak A-SA1
A-SA1
شارژ : TL
1453 Maslak A-B1
A-B1
شارژ : TL
1453 Maslak BL-DB3
BL-DB3
شارژ : 1.392,00 TL
1453 Maslak A-A1
A-A1
شارژ : TL
1453 Maslak A-A1
A-A1
شارژ : TL
1453 Maslak AL-DB2
AL-DB2
شارژ : TL
1453 Maslak A-L DB1
A-L DB1
شارژ : TL
1453 Maslak A-B1
A-B1
شارژ : TL
1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ : TL
1453 Maslak A-SB1
A-SB1
شارژ : TL
1453 Maslak T1-SB1
T1-SB1
شارژ : TL
1453 Maslak T1-SA1
T1-SA1
شارژ : TL
1453 Maslak C-B1
C-B1
شارژ : TL
1453 Maslak C-A1
C-A1
شارژ : TL
1453 Maslak B-E1
B-E1
شارژ : TL
1453 Maslak B-D1
B-D1
شارژ : TL
1453 Maslak B-C1
B-C1
شارژ : TL
1453 Maslak B-B1
B-B1
شارژ : TL
1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ : TL
1453 Maslak B-A1
B-A1
شارژ : TL
1453 Maslak B-SA
B-SA
شارژ : TL
1453 Maslak B-Sb1
B-Sb1
شارژ : TL
1453 Maslak AL-SA1
AL-SA1
شارژ : TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 1+0 87 TL 1
1453 Maslak B-B1 تخت B-B1 1+0 73 TL 1
1453 Maslak B-C1 تخت B-C1 1+0 71 TL 1
1453 Maslak B-E1 تخت B-E1 1+0 101 TL 1
1453 Maslak B-F1 تخت B-F1 1+0 98 TL 1
1453 Maslak B-G1 تخت B-G1 1+0 54 TL 1
1453 Maslak C-A1 تخت C-A1 1+0 65 TL 1
1453 Maslak C-B1 تخت C-B1 1+0 62 TL 1
1453 Maslak C-B1 تخت C-B1 1+1 84 TL 1
1453 Maslak B-SA1 تخت B-SA1 1+1 119 TL 1
1453 Maslak B-SB1 تخت B-SB1 1+1 97 TL 1
1453 Maslak B-SC1 تخت B-SC1 1+1 92 TL 1
1453 Maslak B-SD1 تخت B-SD1 1+1 120 TL 1
1453 Maslak B-SE1 تخت B-SE1 1+1 96 TL 1
1453 Maslak BL-DB1 تخت BL-DB1 1+1 141 TL 1
1453 Maslak BL-DB2 تخت BL-DB2 1+1 140 TL 1
1453 Maslak T2 تخت T2 1+1 94 TL 1
1453 Maslak C-D1 تخت C-D1 1+1 83 TL 1
1453 Maslak T1-A2 تخت T1-A2 1+1 99 TL 1
1453 Maslak A-A1 تخت A-A1 1+1 87 TL 1
1453 Maslak C-A1 تخت C-A1 1+1 79 TL 1
1453 Maslak C-F1 تخت C-F1 1+1 102 TL 1
1453 Maslak B-F1 تخت B-F1 1+1 91 TL 1
1453 Maslak B-S1 تخت B-S1 1+1 100 TL 1
1453 Maslak AL-DB2 تخت AL-DB2 1+1 166 TL 1
1453 Maslak AL-DB1 تخت AL-DB1 1+1 155 TL 1
1453 Maslak A-C1 تخت A-C1 1+1 97 TL 1
1453 Maslak A-B1 تخت A-B1 1+1 76 TL 1
1453 Maslak AL-SA1 تخت AL-SA1 1+1 93 TL 1
1453 Maslak B-B1 تخت B-B1 1+1 90 TL 1
1453 Maslak B-C1 تخت B-C1 1+1 70 TL 1
1453 Maslak B-D1 تخت B-D1 1+1 66 TL 1
1453 Maslak B-D1 تخت B-D1 1+1 76 TL 1
1453 Maslak B-E1 تخت B-E1 1+1 76 TL 1
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 1+1 72 TL 1
1453 Maslak T1-A1 تخت T1-A1 2+1 145 TL 1
1453 Maslak T1-B1 تخت T1-B1 2+1 146 TL 1
1453 Maslak T1-SA1 تخت T1-SA1 2+1 151 TL 1
1453 Maslak T1-SB1 تخت T1-SB1 2+1 190 TL 1
1453 Maslak C-B1 تخت C-B1 2+1 139 TL 1
1453 Maslak T2 تخت T2 2+1 146 TL 1
1453 Maslak T3-A1 تخت T3-A1 2+1 136 TL 1
1453 Maslak T3-B1 تخت T3-B1 2+1 145 TL 1
1453 Maslak T3+SA1 تخت T3+SA1 2+1 150 TL 1
1453 Maslak T3-SA6 تخت T3-SA6 2+1 147 TL 1
1453 Maslak T3-SA7 تخت T3-SA7 2+1 155 TL 1
1453 Maslak T3-SC1 تخت T3-SC1 2+1 155 TL 1
1453 Maslak C-F2 تخت C-F2 2+1 205 TL 1
1453 Maslak C-E1 تخت C-E1 2+1 155 TL 1
1453 Maslak C-E1 تخت C-E1 2+1 105 TL 1
1453 Maslak C-D1 تخت C-D1 2+1 180 TL 1
1453 Maslak C-A1 تخت C-A1 2+1 165 TL 1
1453 Maslak B-E1 تخت B-E1 2+1 112 TL 1
1453 Maslak B-D1 تخت B-D1 2+1 179 TL 1
1453 Maslak B-C1 تخت B-C1 2+1 172 TL 1
1453 Maslak B-B1 تخت B-B1 2+1 175 TL 1
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 2+1 128 TL 1
1453 Maslak A-SA1 تخت A-SA1 2+1 218 TL 1
1453 Maslak A-D1 تخت A-D1 2+1 181 TL 1
1453 Maslak A-C1 تخت A-C1 2+1 168 TL 1
1453 Maslak A-B1 تخت A-B1 2+1 175 TL 1
1453 Maslak A-A1 تخت A-A1 2+1 160 TL 1
1453 Maslak Loft 2.5+1 تخت Loft 2.5+1 2.5+1 320 TL 2
1453 Maslak A-SA1 تخت A-SA1 3+1 218 TL 1
1453 Maslak A-B1 تخت A-B1 3+1 186 TL 1
1453 Maslak BL-DB3 تخت BL-DB3 3+1 290 1.392,00 TL 2
1453 Maslak A-A1 تخت A-A1 3+1 186 TL 1
1453 Maslak A-A1 تخت A-A1 3+1 198 TL 1
1453 Maslak AL-DB2 تخت AL-DB2 3+1 282 TL 2
1453 Maslak A-L DB1 تخت A-L DB1 3+1 241 TL 1
1453 Maslak A-B1 تخت A-B1 3+1 196 TL 1
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 3+1 183 TL 1
1453 Maslak A-SB1 تخت A-SB1 3+1 223 TL 1
1453 Maslak T1-SB1 تخت T1-SB1 3+1 226 TL 1
1453 Maslak T1-SA1 تخت T1-SA1 3+1 183 TL 1
1453 Maslak C-B1 تخت C-B1 3+1 200 TL 1
1453 Maslak C-A1 تخت C-A1 3+1 177 TL 1
1453 Maslak B-E1 تخت B-E1 3+1 211 TL 1
1453 Maslak B-D1 تخت B-D1 3+1 222 TL 1
1453 Maslak B-C1 تخت B-C1 3+1 203 TL 1
1453 Maslak B-B1 تخت B-B1 3+1 233 TL 1
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 3+1 188 TL 1
1453 Maslak B-A1 تخت B-A1 4+1 258 TL 2
1453 Maslak B-SA تخت B-SA 4+1 239 TL 2
1453 Maslak B-Sb1 تخت B-Sb1 4+1 243 TL 2
1453 Maslak AL-SA1 تخت AL-SA1 4+1 360 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Merkez Ayazağa Mh.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید