گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

205.000

تعداد خانه

982

تعداد طبقات

19

گرمایش

سن ساختمان

8

معمار

Bünyamin Derman

İstwest Tip 3
Tip 3
شارژ: 291,90 TL
İstwest Tip 1
Tip 1
شارژ: 298,85 TL
İstwest Tip 3
Tip 3
شارژ: 257,15 TL
İstwest Tip 2
Tip 2
شارژ: 486,50 TL
İstwest Tip 2
Tip 2
شارژ: 583,80 TL
İstwest Tip 2B
Tip 2B
شارژ: 653,30 TL
İstwest Tip 1
Tip 1
شارژ: 507,35 TL
İstwest Tip 1B
Tip 1B
شارژ: 514,30 TL
İstwest Tip 3
Tip 3
شارژ: 514,30 TL
İstwest Tip 5
Tip 5
شارژ: 425,00 TL
İstwest Tip 5A
Tip 5A
شارژ: 556,00 TL
İstwest Tip 6
Tip 6
شارژ: 590,75 TL
İstwest Tip 7
Tip 7
شارژ: 382,25 TL
İstwest Tip 5B
Tip 5B
شارژ: 979,95 TL
İstwest Tip 5A
Tip 5A
شارژ: 813,15 TL
İstwest Tip 5
Tip 5
شارژ: 979,95 TL
İstwest Tip 5
Tip 5
شارژ: 764,50 TL
İstwest Tip 4
Tip 4
شارژ: 882,65 TL
İstwest Tip 3A2
Tip 3A2
شارژ: 861,80 TL
İstwest Tip 3A1
Tip 3A1
شارژ: 820,10 TL
İstwest Tip 8
Tip 8
شارژ: 917,40 TL
İstwest Tip 3B2
Tip 3B2
شارژ: 861,80 TL
İstwest Tip 3
Tip 3
شارژ: 993,85 TL
İstwest Tip 6
Tip 6
شارژ: 1.257,95 TL
İstwest Tip 4
Tip 4
شارژ: 1.188,45 TL
İstwest Tip 4
Tip 4
شارژ: 1.174,55 TL
İstwest Tip 2A
Tip 2A
شارژ: 1.042,50 TL
İstwest Tip 1A
Tip 1A
شارژ: 1.056,40 TL
İstwest Tip 1
Tip 1
شارژ: 1.056,40 TL
İstwest Tip 1
Tip 1
شارژ: 1.035,55 TL
İstwest Tip 1
Tip 1
شارژ: 1.459,50 TL
İstwest Tip 2
Tip 2
شارژ: 1.494,25 TL
İstwest Tip 3
Tip 3
شارژ: 1.313,55 TL
İstwest Tip 3
Tip 3
شارژ: 1.313,55 TL
İstwest Tip 6
Tip 6
شارژ: 1.542,90 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
İstwest Tip 3 تخت Tip 3 1+0 42 291,90 TL 1
İstwest Tip 1 تخت Tip 1 1+0 43 298,85 TL 1
İstwest Tip 3 تخت Tip 3 1+0 37 257,15 TL 1
İstwest Tip 2 تخت Tip 2 1+0 70 486,50 TL 1
İstwest Tip 2 تخت Tip 2 1+1 84 583,80 TL 1
İstwest Tip 2B تخت Tip 2B 1+1 94 653,30 TL 1
İstwest Tip 1 تخت Tip 1 1+1 73 507,35 TL 1
İstwest Tip 1B تخت Tip 1B 1+1 74 514,30 TL 1
İstwest Tip 3 تخت Tip 3 1+1 74 514,30 TL 1
İstwest Tip 5 تخت Tip 5 1+1 71 425,00 TL 1
İstwest Tip 5A تخت Tip 5A 1+1 80 556,00 TL 1
İstwest Tip 6 تخت Tip 6 1+1 85 590,75 TL 1
İstwest Tip 7 تخت Tip 7 1+1 55 382,25 TL 1
İstwest Tip 5B تخت Tip 5B 2+1 141 979,95 TL 1
İstwest Tip 5A تخت Tip 5A 2+1 117 813,15 TL 1
İstwest Tip 5 تخت Tip 5 2+1 141 979,95 TL 1
İstwest Tip 5 تخت Tip 5 2+1 110 764,50 TL 1
İstwest Tip 4 تخت Tip 4 2+1 127 882,65 TL 1
İstwest Tip 3A2 تخت Tip 3A2 2+1 124 861,80 TL 1
İstwest Tip 3A1 تخت Tip 3A1 2+1 118 820,10 TL 1
İstwest Tip 8 تخت Tip 8 2+1 132 917,40 TL 1
İstwest Tip 3B2 تخت Tip 3B2 2+1 124 861,80 TL 1
İstwest Tip 3 تخت Tip 3 3+1 143 993,85 TL 1
İstwest Tip 6 تخت Tip 6 3+1 181 1.257,95 TL 2
İstwest Tip 4 تخت Tip 4 3+1 171 1.188,45 TL 1
İstwest Tip 4 تخت Tip 4 3+1 169 1.174,55 TL 1
İstwest Tip 2A تخت Tip 2A 3+1 150 1.042,50 TL 1
İstwest Tip 1A تخت Tip 1A 3+1 152 1.056,40 TL 1
İstwest Tip 1 تخت Tip 1 3+1 152 1.056,40 TL 1
İstwest Tip 1 تخت Tip 1 3+1 149 1.035,55 TL 1
İstwest Tip 1 تخت Tip 1 4+1 210 1.459,50 TL 2
İstwest Tip 2 تخت Tip 2 4+1 215 1.494,25 TL 2
İstwest Tip 3 تخت Tip 3 4+1 189 1.313,55 TL 2
İstwest Tip 3 تخت Tip 3 4+1 189 1.313,55 TL 2
İstwest Tip 6 تخت Tip 6 4+1 222 1.542,90 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Bahçelievler İstanbul

محله: Yeni Bosna

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید